ΤΡAΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡAΠΕΖΑ ΕΓΝΑΤΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚO ΣΥΝΕΔΡΙΑΚO ΚEΝΤΡΟ ΒEΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΠEΝΤΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤEΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
22/05/2017
ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚIΑ MAJESTIC
22/05/2017
Στα πλαίσια της οικονομικής ανάπτυξης την δεκαετία του 90’ παρουσιάσθηκε η δυνατότητα ενασχόλησης με την ανάπτυξη δικτύου τραπεζικών καταστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό ασχοληθήκαμε με τον σχεδιασμό καταστημάτων και την σύνταξη εταιρικών ταυτοτήτων. Η αρχή έγινε με την Τράπεζα «Μακεδονίας–Θράκης» για την οποία σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε ένα πιλοτικό κατάστημα στην οδό Ερμού, Θεσσαλονίκης και ένα υποκατάστημα στον χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ακολούθησαν άλλα οκτώ καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Στον τομέα ανάπτυξής της εταιρικής ταυτότητας υπήρξε συνεργασία με την εταιρεία Landor Ltd, στο πλαίσιο ανάπτυξης του δημιουργικού και των εφαρμογών σε όλο το φάσμα λειτουργίας της Τράπεζας. Στην συνέχεια ακολούθησε η συνεργασία με την Τράπεζα «Εγνατία» με αντίστοιχο αντικείμενο. Η συγκεκριμένη περίοδος αποδείχθηκε ιδιαίτερα προσοδοφόρος σε εμπειρία για την περαιτέρω εξέλιξη του μελετητικού τμήματος.
APXITEKTONIKH MEΛETH: Χ.ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗΣ
ΣTATIKH MEΛETH: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
H/M MEΛETH: Σ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ – Α.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
EΠIBΛEΨH: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΣYNEPΓATEΣ: Α.ΚΕΦΑΛΑ, Α.ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗ, Ε.ΤΟΥΝΗΣ
TEXNIKH ETAIPIA KATAΣKEYHΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ


XPONOΣ MEΛETHΣ: 1995-1998
XPONOΣ KATAΣKEYHΣ: 1995-1998
  • ΤΡΑΠΕΖΑ
  • ΤΡΑΠΕΖΑ
  • ΤΡΑΠΕΖΑ